top of page

Beleidsplan

 

Beleidsplan van de Stichting Ondersteuning Dierenwelzijn

 

Het beleidsplan omvat een overzicht van:

 1. de doelstellingen

 2. de te verrichten werkzaamheden

 3. de wijze van verwerving van inkomsten

 4. het beheer en de besteding van het vermogen

 5. bestuurders

 6. uitgeoefende activiteiten

 7. overige gegevens

 

Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI-regeling.

Het bestuur van de Stichting Ondersteuning Dierenwelzijn,

 

De heer B.M. Valkenberg (voorzitter en initiatiefnemer)

 

 

 

1. De doelstelling

 

Het (financieel) ondersteunen van hulpinstanties in de bedrijfsvoering ten behoeve van het dierenwelzijn alsmede het (financieel) ondersteunen van initiatieven van (particuliere) hulpverleners.

 

Missie

We willen alle dierenwelzijnsmedewerkers ont-zorgen van alle randzaken zodat zij hun werk ongehinderd en met passie kunnen besteden aan de dieren.

 

Visie

Wij vinden dat iedereen die directe hulp verleent aan het dierenwelzijn ondersteunt moet worden op financieel-, bouwkundig- en juridisch vlak en andere algemene randzaken.

 

2. De te verrichten werkzaamheden

 

Inventariseren hoe wij kunnen helpen

 • contact opnemen (telefonisch of persoonlijk) met dierenwelzijnsorganisaties en hierbij informeren naar de behoefte voor hulp welke de stichting kan bieden

 • reageren op actuele nieuwsberichten waarbij de stichting ondersteuning kan geven

Uitvoeren van de hulpvraag

 • inventariseren of de stichting eigenhandig het vraagstuk kan oplossen of dat er hulp gezocht kan worden binnen het netwerk van de stichting

 • daadwerkelijk aanpakken van de hulpvraag; met andere woorden “Aan de slag!”

Algemeen

 • het werven van fondsen (financieel, goederen en diensten)

 • onderhouden en uitbreiden van netwerk

 • verwerking van administratie

 

3. De wijze van verwerving van inkomsten

 

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door;

 • donaties en subsidies

 • nalatenschappen en legaten

 • fondswerving

 • alle andere verkrijgingen en baten

 

De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De bestaande contacten met de diverse donateurs worden actief onderhouden.

Naast donaties van vaste donateurs, die periodiek een bijdrage geven, ontvangt de stichting incidentiele donaties van organisaties en overige persoonlijke initiatieven.

 

 

4. Het beheer en besteding van het vermogen

 

Beheer

De gelden (ontvangsten en uitgave) worden beheerd via een IBAN.

 

Besteding

De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de stichting. Ook worden gelden gereserveerd. Wij willen benadrukken dat de bestuurders zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning, onkostenvergoeding of vakantiegelden.

Alle overheadkosten worden betaald door de initiatiefnemer van de stichting.

 

Toelichting reservering gelden

Het kan voor komen dat een dierenwelzijnsorganisatie direct hulp nodig heeft, hiervoor willen wij jaarlijks een bedrag reserveren.

 

De stichting beheert IBAN: NL29 ABNA 0105 0522 99 t.n.v. Stichting Ondersteuning Dierenwelzijn.

 

Het beloningsbeleid

Alle bestuursleden en vrijwilligers van de stichting verrichten hun taken geheel vrijwillig en ontvangen hiervoor geen enkele vergoeding.

 

Als blijkt dat de stichting zijn doelen heeft bereikt of wordt opgeheven, worden zoals in de statuten staat, het saldo besteedt aan een ander goed doel. Dit doel zal in overleg met het bestuur worden bepaald.

 

 

5. Bestuurders

 

Voorzitter:

De heer M. Valkenberg

 

Penningmeester:

Mevrouw R. Willemsens

 

Secretaris:

Mevrouw L. Müller - Valkenberg

 

Algemeen bestuurslid:

Mevrouw S. Lensink

 

Algemeen bestuurslid:

Mevrouw C. Vullings - Verschuur  

 

6. Uitgeoefende activiteiten

 

 • donaties aan dierenwelzijnsorganisaties

 • begeleiden tijdelijke opvang van honden wegens ziekte eigenaren

 • inzamelingsactie handdoeken Dierenasiel

 • bouwkundige werkzaamheden uitgevoerd hondenopvang

 

7. Overige gegevens

 

Naam van de instelling:

Stichting Ondersteuning Dierenwelzijn

 

Contactgegevens:

Stichting Ondersteuning Dierenwelzijn

Kruisvaart 2

5161 ZL Sprang-Capelle

E-mail: info@stichtingondersteuningdierenwelzijn.nl

Website: www.stichtingondersteuningdierenwelzijn.nl

 

IBAN: NL29 ABNA 0105 0522 99 t.n.v. Stichting Ondersteuning Dierenwelzijn

BIC: ABNANL2A

Fiscaal nummer (RSIN): 855719916

KvK nummer: 64561089

Jaarverslag 2021               Jaarverslag 2022

bottom of page